Fitdog

Fitdog

Balans pre pokročilých
Bal­ans pre pokročilých

Čo sú trén­ingy Fitdog?

Trén­ing Fit­dog je zam­er­aný na posilňo­vanie hlbokého sta­bi­liza­čného sys­té­mu psí­ka, zlepšo­vanie propriocepcie/koordinácie končatín a posilňo­vanie „Core mus­cles“. V skratke sa dá povedať, že je našim cieľom spev­ne­nie tela psí­ka. To nám pomôže pred­chádzať zra­ne­ni­am a v prí­pade špor­tových psíkov aj zlepšiť výkon­nosť, či predĺžiť im aktívnu kariéru.

Pre koho je Fit­dog vhodný?

Koordiná­cia labiek

Fit­dog je vhod­ný prak­ticky pre každého psí­ka. Najvi­ac budú prof­i­to­vať z tréningov samozre­jme špor­toví a pra­cov­ní psí­ci, ktorí sú veľ­mi čas­to vo vysokej záťaži. Takí­to psi si vyžadu­jú vyššiu starostlivosť o svoj pohy­bový aparát, nakoľko sú bežne pri prá­ci preťažo­vaní. Samozre­jme neuškodí trén­ing ani psíkom, ktorí nie sú špor­to­vo vedení, ale chodia naprík­lad občasne na dlhé výle­ty, prí­padne sú „hyper­ak­tívni“ počas venče­nia a extrémne hraví. V konečnom dôsled­ku má cviče­nie zmy­sel pre každého psí­ka, aby sa rozví­jal pohy­bový aparát, pre­tože aj naprík­lad pri vyskako­vaní a zoskako­vaní z gauča hrozí určité riziko zra­ne­nia (majitelia psíkov s dlhým telom by isto vedeli rozprá­vať o prob­lé­moch s medzis­tavcov­ý­mi platničkami). 

Samozre­jme nedá sa zaručiť, že vďa­ka poc­tivé­mu tréningu, nikdy nedôjde ku zra­ne­niu. Okol­nos­tí býva vždy veľa, ale cviče­nie môže pomôcť aspoň zmierniť násled­ky. (Naprík­lad namiesto toho, aby sa psíkovi po zlom dopade roztrhla úponová šľacha niek­torého zo sval­ov, dôjde „iba“ k natiahnutiu).

Ako trénu­jeme?

“Pro­prio” lvl. 5 🙂

Počas tréningu sa zame­ri­avame na pro­pri­o­cepčné  koor­di­načné cviče­nia (poma­lá chôdza cez prekážky, chôdza po rôznych povr­choch,…). Ďalej využí­vame bal­ančné pomôcky na posilňo­vanie „Core mus­cles“ a sta­bi­liza­čného sys­té­mu psí­ka. Pos­tup­ne zvyšu­jeme nároky a prispô­sobu­jeme cviče­nie schop­nos­ti­am a potre­bám každého psíka.

 

“Pro­prio” lvl. 10 🙂

So psíkom pracu­je hlavne jeho majiteľ/psovod, tem­po cviče­nia si udá­va trénu­jú­ca dvo­ji­ca, podľa toho, ako dobre to psíkovi ide. Všetko sa odohrá­va v poz­itívnom duchu, na cviče­nie je tre­ba vzi­ať si veľké množst­vo obľúbených paml­skov, aby mal psík čo najlepšiu motivá­ciu.
Keďže sa všetky cviky pos­tup­ne učí aj psovod, môže so psíkom opako­vať cviče­nia aj doma, a teda zvýšiť inten­z­i­tu cvičení. Domáce cviče­nie je však dobré pre­brať aj s trénerom, aby nedoš­lo k preťaže­niu psíka.

Na trén­ingy využí­vame priesto­ry haly Psieho cen­tra poz­itív na Jar­močnej uli­ci č.2 v Koši­ci­ach. Pre bližšie infor­má­cie ohľadom tréningov nás neváha­jte kon­tak­to­vať. ( info@wetpet.sk , tel.č.: 0905 889 770, prí­padne na našom facebooku )

Našim trénerom je MVDr. Tomáš Procház­ka, vet­er­inárny fyzioter­apeut z wet­Pet Reha­bil­i­tačného cen­tra pre psy a mačky v Košiciach.