Dornova metóda

Dornova metóda

Dorno­va metó­da je prvotne pre­ven­tív­na metó­da, ktorá sa zame­ri­a­va na oporný aparát tela. Jed­ná sa o funkčnosť a mechaniku jed­notlivých kĺbov za aktívnej účasti sval­ového apará­tu pacienta.

Pred­chádza mechan­ick­é­mu poško­de­niu a predčas­né­mu opotre­bo­va­niu kĺbových štruk­túr. Je to jednoduchá, efek­tív­na a zároveň rých­la možnosť nas­tole­nia rovnováhy v organizme.

Zároveň pomo­cou tej­to osteo­dy­nam­ick­ej metódy dokážeme vrátiť jed­notlivé kĺbové spo­je­nia do fyzi­o­log­ick­ej polo­hy. To zna­mená, že túto jem­nú manuál­nu ter­apiu vieme uplat­niť aj pri už vzniknutých problémoch.

Je teda vhod­ná ako pravidel­ná pre­ven­cia pri rekon­va­les­cencii špor­to­vo vyťažených jed­in­coch a zároveň sa odporúča pre zahá­je­nie reha­bil­i­tačného plánu.

Pred oše­trením je vhod­né priložiť RTG snímok pre vylúče­nie stavov, kedy nie je možné zviera touto metó­dou ošetriť.

Viac info na www.dornovametoda-zvirata.cz

Ukážky Dornovej metódy: