Cenník

Cenník

Ako to u nás funguje? 

Konzultá­cia a ter­apie pre­bieha­jú iba na zák­lade objed­návky. Objed­nať sa môžete na našom tele­fón­nom čísle 0905889770, mailom info.wetpet@gmail.com, prostred­níctvom Face­booku prí­padne Instagramu. 

Počas konzultá­cie si Vás vet­er­inárny lekár vyspovedá a vyšetrí pacien­ta. Ideálne je, ak nám vopred pošlete na mail všetky dos­tup­né správy z vyše­trení a RTG snímky. Prí­padne ich done­si­ete so sebou na konzultá­ciu. V súčas­nos­ti máme konzultá­cie do 30 min. zdar­ma.
Po absolvo­vaní konzultá­cie Vám nas­tavíme ter­apeutický plán a objed­náme pacien­ta na prvú ter­apiu. Každý ter­apeutický plán je iný, ale odporúčané ter­apie sú min. 2x do týždňa od 30–60 min. Odporúčame pre­to vyhradiť si čas pre svo­jho miláči­ka, aby sme spoločne dokáza­li dôjsť do úspešného kon­ca. Spoluprá­ca s majiteľom je zák­ladom úspechu. 

CENNÍK NAŠICH SLUŽIEB REHABILITÁCIÍ

Konzultá­cie do 30 min. v súčas­nos­ti zdarma. 

Ponúkané ter­apie: aquat­er­apia, laserová ter­apia, mag­ne­toter­apia, elek­troter­apia, dog­fit­ness, masáže, Dorno­va terapia

Konzultá­cie nad 30 min. … 10€

Krát­ka ter­apia do 30 min. (kom­biná­cia ter­apií posky­to­vaných v našom cen­tre okrem Dornovej ter­apie) .…. 18€

Stred­ná ter­apia do 45 min. (kom­biná­cia ter­apií posky­to­vaných v našom cen­tre okrem Dornovej ter­apie) .…. 26€

Dlhá ter­apia do 60 min. (kom­biná­cia ter­apií posky­to­vaných v našom cen­tre okrem Dornovej ter­apie) .…. 35€

Dorno­va ter­apia .. 35€

CENNÍK OZONOTERAPIA (cena záleží od veľkosti psí­ka, dĺžky srsti, prob­lé­mu, ktorý sa bude ter­a­pi­ou riešiť a použitej kozmetiky, ktorá sa pripočí­ta­va k zák­lad­nej cene..)

Malý psík do 10kg … od 35€
Stred­ný psík do 20kg … od 45€
Väčší psík do 30kg … od 55€
Veľký psík do 40kg .. od 60€
Väčší psík na zák­lade dohody pred terapiou.