Poskytované služby a cenník

Poskytované služby a cenník

Ako to u nás funguje? 

Konzultá­cia a ter­apie pre­bieha­jú iba na zák­lade objed­návky. Objed­nať sa môžete na našom tele­fón­nom čísle 0905889770, mailom info.wetpet@gmail.com, prostred­níctvom Face­booku prí­padne Instagramu. 

Počas konzultá­cie si Vás fyzioter­apeut ale­bo vet­er­inárny lekár vyspovedá a vyšetrí pacien­ta. Ideálne je, ak nám vopred pošlete na mail všetky dos­tup­né správy z vyše­trení a RTG snímky. V súčas­nos­ti máme konzultá­cie do 30 min. zdar­ma.
Po absolvo­vaní konzultá­cie Vám nas­tavíme ter­apeutický plán a objed­náme pacien­ta na prvú ter­apiu. Každý ter­apeutický plán je iný, ale odporúčané ter­apie sú min. 1x do týždňa od 45–60 min. Odporúčame pre­to vyhradiť si čas pre svo­jho miláči­ka, aby sme spoločne dokáza­li dôjsť do úspešného cieľa. Spoluprá­ca s majiteľom je zák­ladom úspechu. 

CENNÍK NAŠICH SLUŽIEB REHABILITÁCIÍ

Konzultá­cie do 30 min. v súčas­nos­ti zdar­ma.

Ponúkané ter­apie: aquat­er­apia, laserová ter­apia, mag­ne­toter­apia, elek­troter­apia, dog­fit­ness, manuálne techniky…

  • Konzultá­cie nad 30 min. … 10€
  • Krát­ka ter­apia do 30 min. …18€ (využí­va­jú sa pre­važne v prí­pade laserovej ter­apie rán, či krátkych oše­trení, väčši­nou nie sú súčasťou reha­bil­i­tačných plánov, iba výn­i­močne)
  • Stred­ná ter­apia do 45 min. … 26€ (využí­va­jú sa pre­važne pri menej kom­p­liko­vaných prí­padoch, ale­bo malých psíkoch, stredne čas­to využí­vané)
  • Dlhá ter­apia do 60 min. … 35€ (kom­plexné oše­tre­nie, využí­va­jú sa všetky druhy ter­apií, ktoré máme k dis­pozícii a sú súčasťou reha­bil­i­tačného plánu, využí­vané najčaste­jšie)

CENNÍK OZONOTERAPIA (cena záleží od veľkosti psí­ka, dĺžky srsti, prob­lé­mu, ktorý sa bude ter­a­pi­ou riešiť a použitej kozmetiky INDIVIDUÁLNE NA KONKRÉTNY PROBLÉM)

(FINÁLNA CENA BUDE DOHODNUTÁ INDIVIDUÁLNE PRED TERAPIOU)

Cena od .. zahŕňa per­ličkový kúpeľ s ozónom, zák­lad­nú kozmetiku na rieše­nie konkrét­ne­ho prob­lé­mu, šam­pón, výživnú masku, suše­nie, čis­te­nie očí, uší, v prí­pade potre­by stri­hanie pazúrikov a keďže ozonoter­apiu u nás robí cer­ti­fiko­vaná fyzioter­apeut­ka zvier­at, tak aj kon­trolu pohy­bového apará­tu a cen­né rady ku starostlivosti a výžive. Neváha­jte sa čokoľvek opýtať. 

Ceny sa väčši­nou pohy­bu­jú v tom­to rozmedzí ako je uve­dené nižšie, môže ich zvýšiť kom­p­liko­vaný der­ma­to­log­ický prob­lém, ktorý vyžadu­je dlhšiu ter­apiu ale­bo je srsť príliš zadredovaná (väčši­nou u dlhosrstých psíkov). Konečná cena sa určí pred ter­a­pi­ou. Keďže ide skôr o well­ness záži­tok ako o obyča­jný kúpeľ, ter­apia väčši­nou trvá od 2,5 (malé ple­mená) — 5 hodín (veľké dlhosrsté ple­mená). Pri tej­to ter­apii sa nikam neponáhľame, najprv si vyspovedáme majiteľa, so psíkom sa zoznámime za jeho prí­tom­nos­ti, chceme, aby sa cítil kom­fortne. Potom nám psí­ka majitelia necha­jú samého a my mu dopra­jeme relax či už vo výživnej maske, pri masáži a nechceme ho streso­vať rých­lym sušením. K dis­pozícii máme kla­sický domá­ci sušič (ten využí­vame väčši­nou iba v prí­pade mini­atúrnych plemien), tur­bo sušič, ktorý nád­h­erne vysuší a predýcha srsť a tak­tiež sušiaci box, ktorý umožňu­je okrem suše­nia využi­tie aj aro­mat­er­apie, ktorá ukľud­ní psí­ka a zre­lax­u­je. Väčši­na psíkov práve ten­to sušiaci box znáša najlepšie (aj mini ple­mená) a bez prob­lé­mov si ľah­nú a relax­u­jú, niek­torí aj zaspia. Suše­nie v boxe trvá o niečo dlhšie, ale oveľa menej stre­su­je niek­torých psíkov. Pres­ný čas ter­apie nevieme odhad­núť vopred, ale hod­inu pred dokončením kon­tak­tu­jeme majiteľa s pres­ným časom skonče­nia ter­apie a vyzd­vi­h­nu­tia. Počas ter­apie si robíme foto a video záz­nam a fotky a videá priebežne posielame majiteľom vopred dohod­nutým spô­sobom. Tak­to sú nepri­amo v kon­tak­te a majitelia vedia ako ich psík na ter­apiu reaguje. 

Ozonoter­apia u nás nie je len o liečivom účinku, či zbavení pre­by­točnej srsti, ale aj o zážitku a relaxe. 

Psík do 10kg … od 50€ (krát­ka a stred­ná srsť), od 55€ (dlhosrstý)
Psík do 20kg … od 60€ (krát­ka a stred­ná srsť), od 65€ (dlhosrstý)
Psík do 30kg … od 70€ (krát­ka a stred­ná srsť), od 75€ (dlhosrstý)
Psík do 40kg .. od 80€ (krát­ka a stred­ná srsť), od 85€ (dlhosrstý)
Väčší psík ako 41kg na zák­lade dohody pred terapiou. 

REHABILITAČNÝ POBYT

Ceny reha­bil­i­tačných poby­tov sú indi­viduálne a cen­ovú ponuku si prosím vyži­ada­jte. Záleží od stavu psí­ka, jeho potrieb, diag­nózy. Neposky­tu­jeme služ­by kla­sick­ého hotela a naše poby­ty zahŕňa­jú okrem kla­sick­ého uby­to­va­nia aj vopred dohod­nuté ter­apie podľa dohody. Naše kapac­i­ty sú obmedzené a pre­to prefer­u­jeme zvier­atká, ktoré nevy­h­nutne potre­bu­jú naše služ­by a nedokážu im ich poskyt­núť kla­sické hote­ly (špeciál­na starostlivosti, ochrnuté zvier­atá, v rekon­va­les­cencii a podob­ne). Zároveň prefer­u­jeme zvier­atá, ktoré už poznáme, sú naši­mi stá­ly­mi pacien­ta­mi a dokážeme odhad­núť ich špeci­fické potre­by. Nespia s nami v posteli ako sú zvyknuté doma :), ale z dôvo­du ich bezpečnos­ti sú odd­e­lené samostatne a majú 24/7 starostlivosť. Bližšie infor­má­cie si pre­berieme na vstup­nej konzultácii, prí­padne na niek­torej z ter­apií na ktorú zvier­atko k nám chodie­va. Neprefer­u­jeme pobyt za každú cenu, lebo špeciálne hendike­po­vané zvier­atko je čas­to streso­vané už len tým, že je po úraze ale­bo operácii, ale pri pacien­toch z ďale­ka bez možnos­ti pravidel­ného dochádza­nia je táto možnosť výhodou. Čas­to tieto poby­ty využí­va­jú aj majitelia našich pacien­tov, ktorí idú na dov­olenku a hendike­po­vané zvier­atko do kla­sick­ého hotela pre psíkov nevezmú.