Cenník

Cenník

Vstup­né vyše­tre­nie, konzultá­cia ter. plánu + privyka­cia ter­apia — 35€
Vstup­né vyše­tre­nie, konzultá­cia ter­apeutick­ého plánu — ZDARMA
Ter­apia podľa navrhnutého ter­apeutick­ého plánu:

Ter­apia (použi­tie 1 metódy*)   15 €
Použi­tie 2 a viac metód:  
Krát­ka ter­apia do 30 minút 20 €
Stred­ná ter­apia do 45 min 25 €
Dlhá ter­apia nad 45 min 37 €

Každé­mu pacien­tovi zostavu­jeme indi­viduál­ny ter­apeutický plán podľa jeho aktuál­ne­ho zdravot­ného stavu. Výsled­nú cenu urču­jeme podľa dĺžky trva­nia ter­apie, v prí­pade použi­tia len jed­nej metódy je cena vždy 15 €. Vo väčšine prí­padov trvá jed­na ter­apia do 45 minút.
*Metódy: Hydroter­apia, Laserová ter­apia, Mag­ne­toter­apia, Elek­troter­apia, Fyzioter­apeutické cviče­nie.

Laserová ter­apia pre veľké zvier­atá (kone, hospodárske zvier­atá) — 25 € / do 30 minút
Výjazd za pacien­tom je možný po indi­viduál­nej dohode, k vyššie uve­denej sadzbe za úkon sa účtu­je prí­pla­tok za dopravu vo výške 0,25 € / km (Počet km sa počí­ta vždy od nášho cen­tra po zadanú adresu, vrá­tane ces­ty naspäť. Dĺžku trasy urču­jeme podľa https://www.google.sk/maps)

Zľavy: Majiteľom zvier­at z útulku, ktorí sa preukážu darova­cou zmlu­vou a majiteľom vodiaci­ch a asis­tenčných psov, ponúkame zľavu vo výške 10% (zľa­va sa nevzťahu­je na prí­pad­nú dopravu pri dochádzaní za pacien­tom, tak­tiež sa nevzťahu­je na ter­apie vykoná­vané externý­mi spolupra­cov­ník­mi)

Hos­pi­tal­izá­cia pacien­ta — uby­to­vanie 7€ / 1 deň + ter­apie podľa zostaveného plánu reha­bil­itá­cie
(pre viac info viď. Hos­pi­tal­izá­cia)

Dorno­va ter­apia (Bc. Katarí­na Korečková)
Malé zvier­atá — psy a mačky – 25 € / prvá ter­apia
Malé zvier­atá — psy a mačky – 20 € / opako­vaná ter­apia**

**Opako­vaná ter­apia — po dohode s ter­apeu­tom, do 3 mesi­a­cov od pred­chádza­júcej ter­apie

Akupunk­túra (MVDr. Zuzana Boldižárová) - dočasne pre­rušená čin­nosť
Nas­tave­nie ter­apie — 60 € / 3 sede­nia (každé cca 1h)
Opako­vaná ter­apia — 15 € / 1 sede­nie (cca 1h)

Kom­biná­cia Akupunk­túra + fyzikál­na modali­ta*** — zák­lad­ná cena ter­apie + 5 €
***Fyzikál­na modali­ta — laserová akupunk­túra, mag­ne­toter­apia

  • Úspech ter­apie v prí­pade akupunk­túry závisí na reak­ciách zvier­aťa, na jeho aktuál­nom zdravot­nom stave a na skúsenos­ti­ach lekára, ktorý ter­apiu vykoná­va. Jed­na ter­apia na nas­tave­nie pacien­ta zpravid­la nes­tačí, pre­to je úvod­ný balíček zložený z 3 ter­apií.
  • Pri úvod­ných sede­ni­ach môžu byť zvier­atá nekľud­né a apliká­cia kla­sick­ých akupunk­túrnych ihiel je tak obti­až­na. Čas­to je pre­to pre zviera lep­šie použiť laserovú akupunk­túru, kedy na akupunk­túrny bod na veľ­mi krátky čas zacie­lime laserový lúč. Ďalšou variantou je kom­biná­cia akupunk­túry a mag­ne­toter­apie, kedy mag­ne­toter­apia pôsobí na väčšinu zvier­at upoko­ju­jú­co.
  • Akupunk­túra je pri správnom preve­dení a náj­dení akupunk­túrne­ho bodu nebolestivá metó­da.

(nie sme platitelia DPH, uve­dené ceny sú konečné)