O nás

O nás

MVDr. Michal Kolesár — veterinárny lekár

Vet­er­inárny lekár reha­bil­i­tačného cen­tra wet­Pet a vet­er­inárny dozor nad hos­pi­tal­i­zo­vaný­mi pacientami.

Bc. Katarína Korečková — fyzioterapeut, Dornova terapia

Je absol­ven­tk­ou Stred­nej vet­er­inárnej školy a Uni­verz­i­ty vet­er­inárne­ho lekárst­va a far­má­cie  v Koši­ci­ach v odbore kynoló­gia. Už počas štú­dia na stred­nej škole získavala zručnos­ti v starostlivosti o zvier­atá účasťou na stážach v ZOO v rám­ci medz­inárod­ných pro­jek­tov na Sloven­sku a v Čechách. V čase uni­verz­it­ného štú­dia absolvo­vala prax vo vet­er­inárnych ambu­lan­ciách. Po ukončení štú­dia nastúpi­la do nášho reha­bil­i­tačného cen­tra na absol­ventskú prax, počas ktorej získala nové vedo­mosti z oblasti reha­bil­itá­cie zvier­at. Po skončení absol­ventskej praxe sa ako reha­bil­i­tačná asis­ten­t­ka naďalej  vzdelá­va a rozširu­je si svo­je vedo­mosti a poz­natky  v oblasti reha­bil­itá­cie zvier­at. Navšte­vu­je aj súkrom­nú vet­er­inár­nu ambu­lan­ciu, kde získa­va skúsenos­ti aj z internej medicíny malých zvierat.

Vo svo­jom voľnom čase sa venu­je svo­jim zvier­atkám, chodí rada do prírody, obľubu­je  šport a filmy.

Ing. Alžbeta Klímová, MBA — majiteľka, ozonoterapia, aquaterapia, laserová terapia

Je zak­la­dateľk­ou cen­tra a jej doter­a­jší pra­cov­ný živ­ot bol pri­or­itne oko­lo finan­cií, účtovníct­va a ekonómie. Je majiteľk­ou účtovnej kancelárie. Je absol­ven­tk­ou Eko­nom­ick­ej Uni­verz­i­ty v Bratislave a City Uni­ver­si­ty of Seat­tle v Bratislave. Avšak od det­st­va mala poz­itívny vzťah k zvier­atám. Okrem iného bol jej snom psí hotel a chcela byť aj vet­er­inárk­ou. Sen sa nedar­i­lo naplniť až do roku 2015, kedy sa začala pohrá­vať s myšlienk­ou vytvore­nia reha­bil­i­tačného cen­tra. Po hlbšej analýze trhu (ekonóm sa neza­prie) zis­ti­la, že taká­to služ­ba na východ­nom Sloven­sku chý­ba a najbližšie cen­trum, ktoré posky­tu­je hydroter­apiu prostred­níctvom pod­vod­ného pásu je v Bratislave. Zdravot­né prob­lémy vlast­ných psov ale hlavne zaplne­nie diery na trhu boli veľkým motivá­torom k založe­niu vlast­ného centra.

Voľného času má len veľ­mi málo a ak aj nejaký je, venu­je ho prá­ci, či už účtovníctvu ale­bo cen­tru. Ak by ho bolo viac, určite by ho vyplni­la ces­to­vaním, špor­tom a strávi­la by viac času s rodi­nou, kde na čin­nos­ti nezáleží – hlavne, že sme spolu.
Alž­be­ta sa inten­zívne vzdelá­va vo fyzioter­apii a prehlbu­je si teo­ret­ické i prak­tické skúsenos­ti, ktoré od vzniku wet­Petu v roku 2016 nadobud­la. Napriek tomu, že bola stále v úzadí a ven­o­vala sa skôr finančnej stránke cen­tra, zapá­jala sa do ter­apií, ktoré vo wet­Pete pre­biehali, konzul­to­vala všetko s vet­er­inár­mi a veľa sa pýta­la. Od roku 2020 sa spoločne s Katk­ou a Simou Klimko (momen­tálne na materskej dov­olenke) začala naplno ven­o­vať riadením hos­pitu. Všetky nadobud­nuté vedo­mosti si pos­tup­ne dopĺňa ďalší­mi kurza­mi a v súčas­nos­ti študu­je Školu fyzioter­apie Kateřiny Plačkové v Pra­he. Počas prvého roku pandémie, kedy bolo veľ­mi zložité zúčastňo­vať sa fyz­icky kur­zov, si spoločne s Katk­ou prehlbo­vali vzde­lanie online a štú­diom rôznych mater­iálov a hneď ako to bolo možné vyces­to­vali do Prahy do reha­bil­i­tačného pra­co­viska Phys­ioDog ku Kateřine Plačkové, kde absolvo­vali niekoľko školení. Alž­be­ta vo Phys­ioDog Pra­ha navšte­vu­je aj Školu fyzioterapie.

Bc. Simona Bodnárová

Starostlivosť o zvier­atá a zabezpečo­vanie chodu centra.

Mgr. Laura Mazalánová

Admin­is­tratí­va, starostlivosť o hos­pi­tal­i­zo­vané zvier­atá, výpo­moc pri venčení

Ing. Gabriel Gulák

Admin­is­tratí­va, starostlivosť o hos­pi­tal­i­zo­vané zvier­atá, výpo­moc pri venčení