O nás

O nás

MVDr. Tomáš Procházka

MVDr. Tomáš Procházka

Absol­vent Uni­verz­i­ty vet­er­inárske­ho lekárst­va a far­má­cie v Koši­ci­ach v odbore všeobec­né vet­er­inárske lekárst­vo. Po ukončení štú­dia vykoná­val klin­ickú prax vo vet­er­inárnej ambu­lancii, kde získal mno­ho skúsenos­ti v oblasti internej medicíny malých zvier­at. Nakoľko je sám aktívny špor­tovec a prešiel si už niekoľký­mi zra­ne­ni­a­mi, dôverne pozná prínos fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie v starostlivosti o pacien­tov. Keďže na Sloven­sku nie je posky­to­vanie take­j­to ter­apie zvier­atám veľ­mi bežné, s radosťou sa zapo­jil do tohto pro­jek­tu, ktorý sa zame­ri­a­va na skval­it­ne­nie živ­ota našich štvornohých miláčikov. Keďže chce posky­to­vať čo najlepšiu starostlivosť o svo­jich pacien­tov, neustále sa vzdelá­va a hľadá nové možnos­ti a pos­tupy, ktoré by boli príno­som vo vet­er­inárnej fyzioter­apeutick­ej praxi.

Vo svo­jom voľnom čase sa venu­je špor­tu, hlavne vole­jbalu, spozná­va­niu prírody, tur­is­tike a počítačom. 

Bc. Katarína Korečková

Bc. Katarí­na Korečková

 Je absol­ven­tk­ou Stred­nej vet­er­inárnej školy a Uni­verz­i­ty vet­er­inárne­ho lekárst­va a far­má­cie  v Koši­ci­ach v odbore kynoló­gia. Už počas štú­dia na stred­nej škole získavala zručnos­ti v starostlivosti o zvier­atá účasťou na stážach v ZOO v rám­ci medz­inárod­ných pro­jek­tov na Sloven­sku a v Čechách. V čase uni­verz­it­ného štú­dia absolvo­vala prax vo vet­er­inárnych ambu­lan­ciách. Po ukončení štú­dia nastúpi­la do nášho reha­bil­i­tačného cen­tra na absol­ventskú prax, počas ktorej získala nové vedo­mosti z oblasti reha­bil­itá­cie zvier­at. Po skončení absol­ventskej praxe sa ako reha­bil­i­tačná asis­ten­t­ka naďalej  vzdelá­va a rozširu­je si svo­je vedo­mosti a poz­natky  v oblasti reha­bil­itá­cie zvier­at. Navšte­vu­je aj súkrom­nú vet­er­inár­nu ambu­lan­ciu, kde získa­va skúsenos­ti aj z internej medicíny malých zvierat.

Vo svo­jom voľnom čase sa venu­je svo­jim zvier­atkám, chodí rada do prírody, obľubu­je  šport a filmy.

Ing. Simona Aschmannová

Ing. Simona Aschmannová

 Je absol­ven­tk­ou Uni­verz­i­ty vet­er­inárske­ho lekárst­va a far­má­cie v Koši­ci­ach v odbore kynoló­gia. Počas štú­dia ju zau­jala prob­lemati­ka výživy a kŕme­nia zvier­at a tak si vzde­laie rozšíri­la o inžinierske štúdi­um v odbore výži­va zvier­at a krmivárst­vo na Slovenskej poľno­hospodárskej uni­verzite v Nitre. Po návrate do rod­ných Košíc neváha­la a využi­la možnosť získať absol­ventskú prax ako reha­bil­i­tačný asis­tent v našom cen­tre. Po úspešnom ukončení praxe sa vo Wet­Pet reha­bil­i­tačnom cen­tre zamest­nala a naďalej sa vzdelá­va v oblasti reha­bil­itá­cie malých zvier­at, pre­tože v tom­to povolaní vidí svo­ju pro­fe­si­jnú budúc­nosť a zároveň vhod­nú ces­tu pre skval­it­ne­nie živ­ota domá­ci­ch miláčikov.

Vo voľnom čase sa venu­je svo­j­mu jack rus­sel ter­iérovi Toby­mu, rodine a pri­ateľom. Rada varí a pečie, nie len pre ľudí, ale aj zdravé a chut­né paml­sky pre štvornohých pri­ateľov a pacientov. 

 

 Ing. Alžbeta Klímová, MBA

Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA

Je zak­la­dateľk­ou cen­tra a jej doter­a­jší pra­cov­ný živ­ot bol pri­or­itne oko­lo finan­cií, účtovníct­va a ekonómie. Je majiteľk­ou účtovnej kancelárie. Je absol­ven­tk­ou Eko­nom­ick­ej Uni­verz­i­ty v Bratislave a City Uni­ver­si­ty of Seat­tle v Bratislave. Avšak od det­st­va mala poz­itívny vzťah k zvier­atám. Okrem iného bol jej snom psí hotel a chcela byť aj vet­er­inárk­ou. Sen sa nedar­i­lo naplniť až do min­ulého roka, kedy sa začala pohrá­vať s myšlienk­ou vytvore­nia reha­bil­i­tačného cen­tra. Po hlbšej analýze trhu (ekonóm sa neza­prie) zis­ti­la, že taká­to služ­ba na východ­nom Sloven­sku chý­ba a najbližšie cen­trum, ktoré posky­tu­je hydroter­apiu prostred­níctvom pod­vod­ného pásu je v Bratislave. Zdravot­né prob­lémy vlast­ných psov ale hlavne zaplne­nie diery na trhu boli veľkým motivá­torom k založe­niu vlast­ného centra. 

Voľného času má len veľ­mi málo a ak aj nejaký je, venu­je ho prá­ci, či už účtovníctvu ale­bo cen­tru. Ak by ho bolo viac, určite by ho vyplni­la ces­to­vaním, špor­tom a strávi­la by viac času s rodi­nou, kde na čin­nos­ti nezáleží – hlavne, že sme spolu.

 

Extrerná spolupráca:

Dornova metóda: MVDr. Martina Jurčenková, DOTH

Mar­ti­na Jurčenková, DOTH

Štu­den­t­ka Uni­verz­i­ty vet­er­inárske­ho lekárst­va a far­má­cie v Koši­ci­ach v odbore všeobec­né vet­er­inárske lekárst­vo. Už počas štú­dia sa začala zau­jí­mať o nein­vazívne metódy pre­ven­cie a reha­bil­itá­cie pohy­bového apará­tu. S Dornovou metó­dou sa stret­la na pôde uni­verz­i­ty a po absolvo­vaní kurzu sa jej inten­zívne venu­je aj v rám­ci diplo­movej práce. S dobrý­mi výsled­ka­mi sa stret­la aj u vlast­ných zvier­at. Plánu­je svo­je zručnos­ti rozšíriť aj o ďalšie metodiky. Zho­du­je sa s názorom, že väčši­na domá­ci­ch miláčikov podá­va špor­tové výkony a zaslúžia si aj adekvát­ny príst­up v rám­ci starostlivosti o pohy­bový aparát. Svoj voľný čas venu­je zvier­atám, prírode a s tým ide ruka v ruke aj ces­to­vanie. Rada sa vzdelá­va a číta kni­hy, počú­va hud­bu a venu­je sa kamará­tom, ktorí zdieľa­jú podob­né názory. 

Akupunktúra: MVDr. Zuzana Boldižárová — dočasne prerušená činnosť

MVDr. Zuzana Boldižárová

 Absol­ven­t­ka UVLF KE r. 2008. Okrem vet­er­inárnej medicíny psov, mačiek a koní, kde prešla internou medicí­nou, ortopédiu, anestézi­oló­giou sa venu­je reha­bil­itácii zvier­at. S reha­bil­itá­ciou začala počas vypra­cov­á­va­nia diplo­movej práce na tému – Ochore­nia chrb­ta u koní a pokračo­vala inten­zívným dopĺňaním tej­to praxe cez osteopatiu, masáže, mobi­lizá­ciu tkanív , kine­si­o­log­ický tejping až po akupunk­túru – ktorú zas­trešu­je Inter­na­tion­al Col­lege of Equine and Canine Ther­a­pies. Absolvo­vala 3 mesačnú stáž na uni­verzite Gent – Bel­gicko, let­nú stáž na súkrom­nej klinike Fet­sund Nórsko. Okrem mno­hopočet­nej účasti na rôznych sem­i­nároch, sa vzdelá­va prostred­níctvom online vzdelá­va­nia – Four Leg RehabINC.