O nás

O nás

Ing. Alžbeta Klímová, MBA, CSART — hlavný fyzioterapeut centra — majiteľka

Je zak­la­dateľk­ou cen­tra a jej doter­a­jší pra­cov­ný živ­ot bol pri­or­itne oko­lo finan­cií, účtovníct­va a ekonómie. Je majiteľk­ou účtovnej kancelárie. Je absol­ven­tk­ou Eko­nom­ick­ej Uni­verz­i­ty v Bratislave a City Uni­ver­si­ty of Seat­tle v Bratislave. Avšak od det­st­va mala poz­itívny vzťah k zvier­atám. Okrem iného bol jej snom psí hotel a chcela byť aj vet­er­inárk­ou. Sen sa nedar­i­lo naplniť až do roku 2015, kedy sa začala pohrá­vať s myšlienk­ou vytvore­nia reha­bil­i­tačného cen­tra. Po hlbšej analýze trhu (ekonóm sa neza­prie) zis­ti­la, že taká­to služ­ba na východ­nom Sloven­sku chý­ba a najbližšie cen­trum, ktoré posky­tu­je hydroter­apiu prostred­níctvom pod­vod­ného pásu je v Bratislave. Zdravot­né prob­lémy vlast­ných psov ale hlavne zaplne­nie diery na trhu boli veľkým motivá­torom k založe­niu vlast­ného centra.

Voľného času má len veľ­mi málo a ak aj nejaký je, venu­je ho prá­ci, či už účtovníctvu ale­bo cen­tru. Ak by ho bolo viac, určite by ho vyplni­la ces­to­vaním, špor­tom a strávi­la by viac času s rodi­nou, kde na čin­nos­ti nezáleží – hlavne, že sme spolu.

Alž­be­ta je hlav­nou a v súčas­nos­ti jedi­nou fyzioter­apeutk­ou reha­bil­i­tačného cen­tra. V mar­ci 2023 úspešne ukonči­la ročné štúdi­um v Škole fyzioter­apie Katky Plačkovej v Pra­he v rám­ci Phys­ioDog Acad­e­my. Získala tit­ul CSART (Cer­ti­fiko­vaný fyzioter­apeut malých zvier­at) a pro­fe­si­jnú kval­i­fiká­ciu Fyzioterapeut/ka a rehabilitačný/á pra­cov­níč­ka malých zvier­at. Popri štúdiu na Škole fyzioter­apie naďalej navštevo­vala rôzne ďalšie kurzy, aby do Košíc prinies­la čo najvi­ac kval­it­ných ter­apeutick­ých pos­tupov. V roku 2022 začala štúdi­um na Uni­verzite vet­er­inárske­ho lekárst­va a far­má­cie v odbore Vet­er­inár­na ses­tra, aby si pre­hĺ­bi­la svo­je vedo­mosti ešte viac.

Napriek tomu, že bola v zači­atkoch wet­Petu stále v úzadí a ven­o­vala sa skôr finančnej stránke cen­tra, zapá­jala sa do ter­apií, ktoré vo wet­Pete pre­biehali, konzul­to­vala všetko s vet­er­inár­mi a veľa sa pýta­la. Od roku 2020 sa začala naplno ven­o­vať hos­pi­tal­i­zo­vaným psíkom.

MVDr. Michal Domaniža — veterinárny lekár

Michal si v súčas­nos­ti dokonču­je dok­torand­ské štúdi­um na Uni­verzite vet­er­inárske­ho lekárst­va a far­má­cie v oblasti ortopédie. Zas­trešu­je vo wet­Pete prvý kon­takt s majiteľ­mi a ich psík­mi a spoločne konzul­tu­jeme každého pacienta.

MVDr. Michal Kolesár — veterinárny lekár

V rám­ci svo­jej súkrom­nej praxe v ambu­lancii M‑vet nám Michal pomáha s hos­pi­tal­i­zo­vaný­mi pacien­ta­mi a konzul­tu­jeme pacien­tov, ktorí na ter­apie dochádzajú.

Bc. Simona Bodnárová

Starostlivosť o zvier­atá a zabezpečo­vanie chodu cen­tra. Je absol­ven­tk­ou Uni­verz­i­ty vet­er­inárske­ho lekárst­va a far­má­cie v odbore Kynológia.

Marián Fedor

Zabezpeču­je chod cen­tra a v pod­state ho môžete stret­núť všade, kde je potreb­ná pomoc.