Magnetoterapia

Magnetoterapia

Mag­ne­toter­apeutický prístroj

Ter­apia nízkofrekvenčným pulzným elek­tro­mag­net­ick­ým poľom má podob­né indiká­cie ako ter­apia laserovým žiarením.

Najčaste­jšou indiká­ciou na ter­apiu mag­net­ick­ým poľom sú orto­pe­dické prob­lémy. Poki­aľ ide o zlomeniny, mag­ne­toter­apia dokáže poz­itívne ovplyvniť hoje­nie každého typu poško­de­nia, či už to sú jednoduché frak­túry bez posunu, kom­p­liko­vane­jšie zlomeniny vyžadu­júce chirur­gický zákrok, otvorené frak­túry, aj s prí­tom­nosťou infek­cie. Kovové implan­tá­ty, resp. fixá­to­ry kostí tiež nepred­stavu­jú prob­lém pri využití mag­ne­toter­apie. Ďalší­mi orto­pe­dick­ý­mi indiká­ci­a­mi pre mag­ne­toter­apiu sú dys­plázie lakťových a bedrových kĺbov, artritídy, artrózy, dys­loká­cie kĺbov, a iné. Ďalšou oblasťou, kde mag­ne­toter­apia nachádza svo­je uplat­ne­nie sú rôzne kožné ochore­nia, ako sú kon­tak­t­né der­matitídy, prí­padne der­matitídy vyvolané aler­gick­ý­mi reak­ci­a­mi. Tak­tiež pomáha pri rozličných ekzé­moch, avšak poki­aľ ide o kožný prob­lém vyvolaný plesňa­mi, je mag­ne­toter­apia prísne kontraindikovaná.

U plemien psov s dlhou chrbti­cou ako sú napr. base­ty a jazvečíky dochádza čas­to ku rôznym chon­dropátiám chrbtice. Pri tých­to stav­och sú paci­en­ti bolestivý, ťažko vstá­va­jú, majú prob­lém s pohy­bom, zväčša s pan­vový­mi končati­na­mi. V praxi sa mag­ne­toter­apia v takých­to prí­padoch veľ­mi osvedči­la ako metó­da pre­ven­cie aj ter­apie chon­dropátii chrbtice.

Účinky mag­ne­toter­apie sa dajú zhrnúť do 6 hlavných liečeb­ných skupín:

1. Ovplyv­ne­nie látkovej výme­ny – pulzné mag­net­ické pole prestupu­je rovnomerne expono­vaným tkanivom (kaž­dou bunk­ou) a indiku­je v ňom slabé elek­trické prúdy. Tak­to dochádza ku zmenám povr­chových poten­ciálov buniek, zmenám prie­pust­nos­ti bunkových mem­brán, k zvýše­niu prekr­ve­nia, okys­liče­nia, zásobo­va­nia živ­ina­mi a lep­šiemu odvádza­niu splodín metab­o­liz­mu z expono­vaných tkanív, čo je zák­lad­ný pred­pok­lad každého hojace­ho pro­ce­su. Inten­zívne­jšia látková výme­na, odvod a detoxiká­cia splodín je zači­atkom všetkých regen­er­ačných pochodov.

2. Zlepše­nie prekr­ve­nia – vazodi­latačný úči­nok – pulzné mag­net­ické pole ovplyvňu­je polar­izá­ciu čer­vených krviniek klad­ným nábo­jom. Krv, ktorá prešla vytvoreným mag­net­ick­ým poľom vykazu­je lep­šiu schop­nosť viazať kys­lík. Polar­izá­cia krviniek ovplyvňu­je sval­ový tonus ciev, tepi­en a vlá­sočníc, dochádza k ich rozšíre­niu (vazodi­latácii) a tým k dokon­alé­mu zásobo­va­niu tkanív okys­liče­nou krvou a živ­ina­mi, zároveň je zvýšený aj odvod tox­i­ck­ých látok mimo bunky. Pulzné mag­net­ické pole pri­azni­vo ovplyvňu­je plas­tic­i­tu krviniek. Pružne­jšie krvinky sa lep­šie prispô­sobu­jú prekážkam v cievnom riečišti. Vplyvom mag­net­ick­ého poľa sa zároveň znižu­je riziko tvor­by krvných zrazenín (trom­bov). To všetko má vplyv aj na har­mo­nizá­ciu srd­cov­ej čin­nos­ti, krvného obe­hu a tlaku.

3. Myore­lax­ačný úči­nok – pôsobením pulzného mag­net­ick­ého poľa sa urýchľu­je odplavo­vanie kys­lých metaboli­tov spô­sobu­jú­ci­ch bolestivé dráž­de­nie vo sval­och a v mies­tach chron­ick­ého zápalu. Tým sa tlmí bolesť a povoľu­jú bolestivé sval­ové kon­trak­túry. Bolo tak­tiež dokázané výrazné spo­ma­le­nie ner­vového vede­nia na končat­inách špor­tov­cov, ten­to dej sa rov­nako podieľa na myorelaxácií.

4. Urých­le­nie hoje­nia – pulzné mag­net­ické pole výrazne urýchľu­je hoje­nie, aktivu­je tvor­bu nových tkanív (rých­la stav­ba kostí a zváp­ne­nie) a vedie k zvýšenej citlivosti na parathor­món. Pod vplyvom mag­net­ick­ého poľa stú­pa hlad­i­na pro­teo­glykánov v chru­pavke až o 22%, čo umožňu­je lep­šie hoje­nie a regen­erá­ciu chru­pavky. Urých­le­nie hoje­nia bolo dokázané nie len pri kos­ti­ach, ale rov­nako aj u mäkkých tkanív, zároveň poz­itívne ovplyvňu­je zápaly či už steril­né ako aj mikrobiálne.

5. Proti­bolestivý úči­nok (anal­get­ický) – pulzné mag­net­ické pole vďa­ka indukcii pod­mieňu­je vznik prú­dov v ner­vových vlák­nach, ktoré spô­sobu­jú bloko­vanie pre­chodu bolestivých poc­i­tov z mies­ta bolesti cez miechu do moz­gov­ých cen­tier, čoho dôsled­kom je nakoniec pot­lače­nie bolesti. Zvýšené vyplavo­vanie endor­fínu a reg­ulá­cia pre­sunu kalciových iónov cez bunkovú mem­bránu sa tak­tiež podieľa­jú na vazodi­latácii a anal­gézii. Po aplikácii pulzného mag­net­ick­ého poľa bola tiež dokázaná zvýšená aktivi­ta lak­tát-dehy­dro­genázy v expono­vanom sval­stve (pod­mieňu­je odbúra­vanie kyseliny mliečnej, ktorá pro­voku­je ner­vové recep­to­ry a spô­sobu­je sval­ovú bolesť).

6. Pro­tiedé­mový (pro­tiop­u­chový) úči­nok – zrých­le­nie látkovej výme­ny po aplikácii pulzného mag­net­ick­ého poľa umožňu­je rých­le­jšie vstre­bá­vanie opuchu a v danej oblasti dochádza zároveň k výrazné­mu pro­tizá­palové­mu a anal­get­ick­é­mu pôsobeniu.

Kon­traindiká­cie:

  • Gra­vidi­ta
  • Elek­tron­ické implan­tá­ty (kar­dios­tim­ulá­tor)
  • Akútne krvá­canie (neoše­trené rany, ruja,..)
  • Hyper­funk­cia štít­nej žľazy a nadobličiek
  • Ochore­nie hypota­la­mu a hypofýzy
  • Aktív­na fáza tuberkulózy
  • Nádorové ochore­nia
  • Ťažké plesňové ochorenia
  • Akútne vírusové ochorenia
  • Zách­va­tové neu­ro­log­ické ochore­nia ako naprík­lad epilepsia