Hospitalizácia

Hospitalizácia

Hospitalizácia domácich miláčikov v našom centre

Ak bývate mimo Košíc ale­bo nemáte možnosť pravidelne dochádzať so svo­jim miláčikom na ter­apie k nám  do wet­Pet cen­tra, môžete využiť našu novú službu – hos­pi­tal­izá­ciu Vášho štvornohého kamoša.

Ako svo­jho psí­ka uby­tu­jete u nás?

Tak ako pri bežných ter­apiách sa tre­ba dopre­du objed­nať. Pri rez­ervácii ter­mínu je dobré spomenúť, že máte záu­jem využiť možnosť uby­to­vať Vášho psí­ka. Po prí­chode do reha­bil­i­tačného cen­tra náš vet­er­inárny lekár skonzul­tu­je s majiteľom zdravot­ný stav psí­ka, navrhne adekvát­nu a na mieru šitú ter­apiu a dohodne s majiteľom dĺžku poby­tu psí­ka. V prí­pade, že má váš chlpáčik iné zdravot­né prob­lémy, okrem pohy­bového apará­tu, prosím infor­mu­jte nás o tom vopred. Majiteľa oboznámime s den­ným pro­gramom jeho domáce­ho miláči­ka, ktorý pozostá­va z nasle­du­jú­ci­ch aktivít podľa indi­viduál­ne­ho plánu každého pacienta:

  • ter­apie (hydroter­apia, laserová ter­apia, mag­ne­toter­apia, bal­ančné cvičenia),
  • aktiv­i­ty počas voľného času (venče­nie na dvore, resp. vychádzky mimo cen­tra po dohode s majiteľom a rôzne inter­ak­tívne hry pre šikovné hlavičky),
  • man­až­ment kŕme­nia (Miska­mi disponu­jeme, jedine čo potre­bu­jeme je, aby sme ich naplnili niečím, čo Vaši domá­ci miláčikovia obľubu­jú. Prineste pre­to so sebou prosím dosta­tok krmi­va, na ktoré je psík zvyknutý. Vítané sú aj paml­sky, ktoré poslúžia na sprí­jem­ne­nie poby­tu u nás),
  • liečivá a výživové doplnky (v prí­pade, že psík uží­va lieky ale­bo doplnky výživy, prineste ich so sebou a infor­mu­jte nás o inter­val­och podá­va­nia resp. aplikácie),
  • Nez­abud­nite si so sebou vzi­ať očko­vací preukaz.

A ako vyz­erá také ubytovanie?

Vo vykurovanej miest­nos­ti máme k dis­pozícii tri väčšie a jed­nu menšiu kli­etku, prí­padne prenos­né kli­etky. V každej kli­etke je pohodl­ný pelech pre psí­ka, avšak je vhod­né, aby ste mu nabalili aj nejakú domácu deku, na ktorú je zvyknutý. Pod­la­ha je v koter­coch na zimu odi­zolo­vaná, takže ani v tom­to chlad­nom období nehrozí, že by mohli paci­en­ti prech­lad­núť. Psík ma k dis­pozi­cií neustá­ly príst­up k čer­stvej vode. Je odd­e­lený od iných psov, čiže neprichádza do kon­tak­tu s ostat­ný­mi hos­pi­tal­i­zo­vaný­mi pacient­mi a teda nehrozí žiadne riziko kon­flik­tu. Priesto­ry sú pravidelne čis­tené a dez­in­fiko­vané. Paci­en­ti sú pod neustá­lym kamerovým dozorom, aby sme aj v čase našej neprí­tom­nos­ti mali pod dohľadom, čo práve robia.

Po vzájom­nej dohode s majiteľom vieme umožniť aj návšte­vu vo vopred určenom čase. Niekedy to však nie je vhod­né, pre­dovšetkým ak psíkovi dlhšie trvá zvyknúť si na nové prostredie, ľudí a odlúče­nie od svo­jej rodiny. V prí­pade záu­j­mu, vieme poskyt­núť aj fotodoku­men­tá­ciu, prí­padne videá vášho domáce­ho miláči­ka či už pri ter­apii ale­bo pri využí­vaní voľného času.

Iná vet­er­inár­na starostlivosť

Hoci nie sme “kla­sické” vet­er­inárne pra­co­visko, náš vet­er­inárny lekár zabezpečí poskyt­nu­tie prvej pomo­ci psíkovi v prí­pade potre­by. Poki­aľ sa vyskyt­nú vážne­jšie zdravot­né prob­lémy, zabezpečíme trans­port pacien­ta na poho­tovosť. Samozre­j­mosťou je  konzultá­cia s majiteľom.

Cena za uby­to­vanie je 25€ — 35€ / 1 deň a záleží od náročnos­ti starostlivosti o pacien­ta. Táto suma v sebe zahŕňa bežnú starostlivosť, venče­nie a umi­est­ne­nie v našom cen­tre. Ter­apie sa účtu­jú zvlášť podľa indi­viduálne zostaveného ter­apeutick­ého plánu a pripočí­tava­jú sa k cene za ubytovanie.