Energy — prírodná pomoc pre Vašich miláčikov

Energy — prírodná pomoc pre Vašich miláčikov

Kto ale­bo čo to je Energy ?

Ener­gy Group a.s. je výhradne česká spoločnosť založená v polovi­ci deväťde­si­atych rokov. Prostred­níctvom vlast­ných pro­duk­tov sú už od svo­jho vzniku priekop­ník­mi alter­natívnej medicíny nie­len v Česku, ale aj inde vo svete. Na Sloven­sku pôsobí Ener­gy už 14 rokov, kde sa teší obľube zákazníkov, ktorým záleží na svo­jom zdraví ale aj zdraví svo­jich domá­ci­ch miláčikov.

Pro­duk­ty Ener­gy sú prírod­né prepará­ty vhod­né na ter­apiu / doplne­nie ter­apie pri rôznych zdravot­ných prob­lé­moch. U nás Vám vieme poskyt­núť odborné poraden­st­vo pri výbere prípravku vhod­ného pre Vášho psíka.

Výhody použí­va­nia pro­duk­tov Ener­gy – vet­er­inár­na rada pre cho­vateľov a majiteľov psov

 • vysoká účin­nosť, šetrnosť a kvali­ta produktov,
 • schválené Ústavom štát­nej kon­troly vet­ern­inárnych bio­preperá­tov a liečiv,
 • možnosť kom­bi­no­va­nia s kla­sick­ý­mi lieči­va­mi — zosilňu­jú ich účinok,
 • dobrá znášan­livosť pre zvier­atá, ľahko využiteľná forma,
 • jednoduchá ori­en­tá­cia pri výbere vhod­ného pro­duk­tu, možnosť poradentva,
 • rieše­nie kom­p­liko­vane­jších zdravot­ných prob­lé­mov — konzultá­cia s odborníkmi,
 • vhod­né pri akút­nych stav­och ako prvá pomoc, ale aj lieče­nie chron­ick­ých ťažkostí zvieraťa,
 • jednoduchá apliká­cia a dávkovanie,
 • vhod­né pre odborníkov aj laikov.

Kedy použí­vať vet­er­inárne prípravky Energy?

 • úna­va a neo­cho­ta k pohybu
 • prob­lémy pohy­bového aparátu
 • rany a pora­ne­nia na tele
 • nati­ah­nu­tie sval­ov a šliach
 • kvali­ta srsti (lesk, vypadá­vanie, suchá a lámavá srsť)
 • zvýše­nie kon­cen­trá­cie zvieraťa
 • pre­ven­cia pred oper­ačným zákrokom
 • oše­tre­nie po operácii
 • rôzne vírusové infekcie
 • prob­lémy trávi­ace­ho aparátu
 • prob­lém gen­itál­ne­ho aparátu
 • prob­lémy obličiek a vylučo­va­cieho systému
 • prob­lémy ner­vového sys­té­mu (sprá­vanie, epilepsia)

Pre­hľad prípravkov Energy:

Hlavné prepará­ty:

Prí­davné preparáty: