Akupunktúra — v súčasnosti neposkytujeme..

Akupunktúra — v súčasnosti neposkytujeme..

Akupunk­túra je jed­na z časti širšej oblasti – Tradičnej čínskej medicíny ( TCM )- ale­bo správne­jšie tradičnej ori­en­tál­nej medicíny – pre­tože k nej patria aj pos­tupy kore­jské, japon­ské indické atď.

Akupunk­túra fun­gu­je a veľ­mi dobre pomáha, ale musí sa správne medicín­sky indiko­vať. Je to ved­ný odbor, ktorý tu bol stáročia pred „západ­nou“ medicí­nou. Nie sú to žiadne mag­ické rit­uá­ly, ktoré Vám zaručia pri jed­nom sedení zázrak — má svo­je pos­tupy a zákonitosti.

Zák­ladom je chá­panie orga­niz­mu ako celku a jeho exis­ten­ciu v rám­ci makrokoz­mu (svet, ves­mír) – z ktorého čer­pá všetko potreb­né ku svo­jej exis­tencii. Poki­aľ dochádza k poruše­niu ich rovnováhy, nastá­va choroba.

V TCM je pre zdravie a chorobu úplne zásad­ný neustá­ly pohyb a pre­me­na čchi – živ­ot­ná sila, to čo živ­ot robí živ­o­tom. Čo to je? – v západ­nej medicíne asi neex­is­tu­je pres­né pomen­o­vanie čchi – čo je živ­ot – splynu­tie dvoch pohlavných buniek? Neustála obno­va buniek? Oxi­dačné pro­cesy? Mysle­nie? Prú­de­nie krvi?

Ener­gia čchi sa v orga­nizme pre­javu­je ako polari­ta jin – jang – sú to dva pro­tik­la­dy, súperi, ale aj spo­jen­ci a spolupút­ni­ci , ktorý jeden bez druhého nemôžu existovať.

V rám­ci lieče­nia a diag­nos­tiky v dnešnom svete, je úžas­né, že sa dajú miešať západ­né a východ­né múdrosti k prospechu pacienta.

Prečo nevyužiť všetko čo je dos­tup­né, aby sme sa v liečbe pri­blížili ku obnove zdravia ? 🙂

(časť text : prof. MUDR. Ing. Petr Fiala )