Mobilizačné cvičenie a strečing

Mobilizačné cvičenie a strečing

Mobi­liza­čné cviče­nie a strečing sú manuálne metódy, ktoré sú veľ­mi dôležité pri reha­bil­itácii pacien­ta po akút­nom úraze ale­bo operácii, ale aj pri pacien­toch s chron­ick­ý­mi problémami.

Cviče­nie zlepšu­je mobil­i­tu kĺbu, zabraňu­je vzniku adhéz­ií medzi mäkkým tkanivom a kosťou, a zabraňu­je tiež vzniku peri­ar­tikulárnej fibrózy. Strečing výkonom aktiv­i­ty u špor­tových a pra­cov­ných psov min­i­mal­izu­je riziko vzniku závažne­jšieho zranenia.

Rozsah pohybu – ROM (Range Of Motion)

Je to plný rozsah pohy­bu, ktorý daný kĺb dokáže prirodzene vykon­ať. Mobili­ta kĺbu je ovplyv­nená viac­erý­mi fak­tor­mi, medzi najvýz­nam­ne­jšie patrí flex­i­bili­ta okolitých mäkkých tkanív a pries­tran­nosť kĺbového púz­dra. Rozsah pohy­bu meri­ame goniometrom, fyzi­o­log­ický rozsah pohy­bu jed­notlivých kĺbov je daný tak­tiež typom stav­by tela zvier­aťa a jeho veľkosťou, vekom atď…
Pri sval­och posudzu­jeme funkčný posun svalu, čo je vzdi­alenosť, o ktorú sa sval skráti po pre­došlom max­imál­nom nati­ah­nutí. Funkčný posune svalu sa zmenšu­je, poki­aľ sa sval kríži s kĺbom. Niek­toré svaly (m. biceps brachii, rec­tus femoris) križu­jú dva kĺby a pre­to sú viac náchyl­né na poško­de­nie (kon­trak­túry a iné).

Pasívne mobilizačné cvičenie (PROM)

Je to pohyb kĺbu, pri ktorom asis­tu­je ter­apeut, ktorý kĺbom pohy­b­je, a teda nedochádza ku kon­trakcii prís­lušných sval­ov. Keď je ten­to typ mobi­liza­čného cviče­nia apliko­vaný ihneď po operácii, znižu­je sa bolestivosť kĺbu, napomáha násled­nej reha­bil­itácii a urýchľu­je návrat kĺbu do pôvod­ného stavu (poki­aľ je to možné). Ďalej slúži ako pre­ven­cia kon­trak­túr sval­ov a mäkkých tkanív v okolí kĺbu, zlepšu­je pohyb medzi jed­notlivý­mi typ­mi tkanív a v neposled­nom rade v kĺbe pod­poru­je pro­duk­ciu syn­oviál­nej tekutiny a teda výživu chru­pavky.
U neu­ro­log­ick­ých pacien­tov, ktorý nie sú schop­ní samostatne chodiť, pasívne mobi­liza­čné cviče­nie mierne zlepšu­je stu­peň atrofie (oslabe­nia) svalov.

Aktívne asistované mobilizačné cvičenie

Nasle­du­je spravid­la po pasívnych cviče­ni­ach u pacien­tov po operá­ciách. Pacient sám aktívne cvičí za asis­ten­cie ter­apeu­ta.
Ten­to typ mobi­liza­čných cvičení je vhod­ný tak­tiež pre neu­ro­log­ick­ých pacien­tov s oslabeným svalstvom.

Aktívne mobilizačné cvičenie

Ide o pohyb kĺbu zabezpečený aktív­nou sval­ovou kon­trak­ciou. Prík­ladom takých­to cvičení je naprík­lad chôdza vo vode, vo vysokej tráve, v sne­hu, chôdza do schodov, prekračo­vanie kavalet a iné.

Strečing

Strečin­gové tech­niky doplňu­jú tech­niky mobi­liza­čné. Ide o pohyb, ktorý mierne pre­sahu­je rozsah prirodzeného pohy­bu daného kĺbu. Strečing použí­vame na zlepše­nie flex­i­bil­i­ty kĺbov a roza­žiteľnos­ti mäkkých tkanív, ktoré obklop­u­jú daný kĺb.