Elektrostimulácia

Elektrostimulácia

Reflexný oblúk.

Možnos­ti využi­tia elek­trick­ého prú­du vo vet­er­inárnej medicíne sú značné, a to ako v ter­apeutick­ej rovine, tak aj pri tréningu sval­ovej sily a vytr­val­osti špor­tových a pra­cov­ných psov. Medzi dva najčaste­jšie použí­vané typy elek­tros­tim­ulá­cie patrí TENS (Tran­skután­na Elek­trická Ner­vová Stim­ulá­cia) a NMES (Neu­ro­muskulár­na Elek­trická Stim­ulá­cia).

TENS je metó­da založená na použití veľ­mi krátkych elek­trick­ých impul­zov, ktorý­mi je možné selek­tívne dráždiť ner­vové vlák­na typu II, III a I, ktoré vedú motorické a sen­z­itívne vzruchy, zati­aľ čo vlák­na typu IV, ktoré vedú bolesť, nie sú dráž­dené. Pre­chodom elek­trick­ého prú­du tkanivom dochádza tiež k vylučo­va­niu endor­fínov, ktoré majú anal­get­ický úči­nok a uvoľňu­jú sval­ový spazmus.

TENS využí­vame pri reha­bil­itácii poop­er­ačných a poúra­zových stavov, u psov s chron­ick­ou bolesťou chrb­ta a kĺbov a pri liečbe fan­tó­mových bolestí po amputácii končatín.

Neu­ro­muskulár­na stim­ulá­cia (NMES) je fyzikál­na metó­da, ktorá sa vo veľkej miere využí­va v humán­nej ako aj vo vet­er­inárnej medicíne.

Princípom je vyvolanie sval­ovej kon­trak­cie pomo­cou elek­trick­ého prú­du. Vo vet­er­inárnej fyzioter­apii a reha­bil­itácii sa NMES použí­va ako pre­ven­cia atrofie sval­st­va u pacien­tov po orto­pe­dick­ých operá­ciách, ale tiež u pacien­tov s deficit­om per­iférnych nervov.

Úby­tok sval­ovej hmo­ty u pacien­tov v prvých týždňoch po operá­cií môže byť veľký, návrat do pôvod­ného stavu prit­om môže trvať aj niekoľko mesi­a­cov (naprík­lad po operácii pred­ného skríženého väzu v kolene môže dôjsť ku strate až 1/3 sval­ovej hmo­ty štvorhlavého ste­hen­ného svalu, a rekon­va­les­cen­cia môže trvať až 12 mesi­a­cov). Pomo­cou NMES môžeme post­up atrofie výrazne spomaliť.

Elek­trické pole vytvorené stim­u­lačný­mi elek­tró­da­mi depo­lar­izu­je bunkové mem­brány neurónov. Keď depo­lar­izá­cia dosi­ahne max­i­ma, prí­tokom sodíkových katiónov z extracelulárne­ho do intracelulárne­ho prostre­dia dochádza k vytvore­niu akčného poten­ciálu. Ten putu­je k ner­vovos­val­ovej plat­ničke, uvoľní sa acetyl­cholín a spô­sobí kon­trak­ciu sval­ových vlákien. Behom nor­mál­ne­ho voľného pohy­bu sa ako prvé zapo­ju­jú malé motorické jed­notky (typ I sval­ových vlákien), ktoré majú menšiu silu, ale sú viac odol­né voči únave. Pred­pok­ladá sa, že pri elek­tricky stim­ulo­vanom pohybe sa ako prvé zapá­ja­jú veľké motorické jed­notky (aktivu­jú sa už pri nižších hod­notách stimulácie).

NMES môžeme použiť na stim­ulá­ciu skupiny sval­ov, aj jed­notlivých sval­ov (napr. pri deficite inervá­cie), pri remo­bi­lizácii dlhodobo imo­bi­li­zo­vaných kĺbov a pri silovom a vytr­val­ost­nom tréningu špor­tových zvierat.

Elek­troter­apia pre­bieha vždy pod dohľadom vet­er­inárne­ho lekára. Zvier­atá ju všeobec­ne dobre pri­jí­ma­jú, a je bezbolestná.