Ener­gy

Trénu­jeme

Hydroter­apia

Zlep­še­nie kon­dí­cie, ma­na­žment nad­vá­hy, po­moc s chro­nic­ký­mi po­hy­bo­vý­mi pro­blé­ma­mi, re­ha­bi­li­tá­cia po ope­rá­cii, po­sta­ví­me psí­ka opäť na všetky labky, …

Čítať viac

Laser

Úľa­va od bo­les­ti bez uží­va­nia lie­kov, zlep­še­nie re­ge­ne­rá­cie ťaž­ko ho­ja­cich sa rán, ma­na­žment chro­nic­kých po­hy­bo­vých pro­blé­mov, …

Čítať viac

Manuálne metódy

Pre­ven­tív­na Dor­no­va te­ra­pia, uvoľ­ne­nie pro­blé­mo­vých par­tií po­mo­cou Shi­at­su, eli­mi­ná­cia splo­dín me­ta­bo­liz­mu po ná­roč­nej liečbe za po­mo­ci Lym­fo­ma­sá­že …

Čítať viac

S čím vieme pomôcť:

 • Reha­bil­itá­cia po operá­ciách
 • Prob­lémy s pohy­bovým apará­tom
  • Dys­plázia bedrového a lakťového kĺbu
  • Osteoar­trití­da
  • Nati­ah­nu­tia a kon­trak­túry sval­ov
  • Degen­er­atívne sval­ové ochore­nia
  • Neu­ro­log­ické ochore­nia
  • Chron­ické prob­lémy
 • Man­až­ment obez­i­ty
 • Zvýše­nie kondí­cie u špor­tových psov
 • Zlepše­nie kval­i­ty živ­ota u starších psov