Ener­gy


Trénu­jeme

 

Hydroter­apia

Zlepše­nie kondí­cie, man­až­ment nad­váhy, pomoc s chron­ick­ý­mi pohy­bový­mi prob­lé­ma­mi, reha­bil­itá­cia po operácii, postavíme psí­ka opäť na všetky labky, …

Čítať viac

Laser

Úľa­va od bolesti bez uží­va­nia liekov, zlepše­nie regen­erá­cie ťažko hojaci­ch sa rán, man­až­ment chron­ick­ých pohy­bových prob­lé­mov, …

Čítať viac

Manuálne metódy

Pre­ven­tív­na Dorno­va ter­apia, uvoľ­ne­nie prob­lé­mových par­tií pomo­cou Shi­at­su, elim­iná­cia splodín metab­o­liz­mu po náročnej liečbe za pomo­ci Lym­fo­masáže …

Čítať viac

 

S čím vieme pomôcť:

 • Reha­bil­itá­cia po operá­ciách
 • Prob­lémy s pohy­bovým apará­tom
  • Dys­plázia bedrového a lakťového kĺbu
  • Osteoar­trití­da
  • Nati­ah­nu­tia a kon­trak­túry sval­ov
  • Degen­er­atívne sval­ové ochore­nia
  • Neu­ro­log­ické ochore­nia
  • Chron­ické prob­lémy
 • Man­až­ment obez­i­ty
 • Zvýše­nie kondí­cie u špor­tových psov
 • Zlepše­nie kval­i­ty živ­ota u starších psov