Magnetoterapeutický prístroj

Magnetoterapeutický prístroj

Mag­ne­toter­apeutický prístroj

Mag­ne­toter­apia – v min­u­losti išlo pre­dovšetkým o pôsobe­nie stat­ick­ého mag­net­ick­ého poľa na orga­niz­mus. Využí­val sa prírod­ný mag­ne­tiz­mus niek­torých hornín (naprík­lad mag­ne­tovec), neskôr sa využí­vali umelé – per­ma­nent­né mag­ne­ty. Dnes však už exis­tu­jú aj elek­tron­ické prístro­je, ktoré vytvára­jú nízkofrekvenčné pulzné mag­net­ické pole s výrazný­mi liečeb­ný­mi účinka­mi. Toto pulzné mag­net­ické pole je pre člove­ka, rov­nako ako pre zvier­atá, úplne neškod­né, naopak, jeho vplyvy sú pri­aznivé na orga­niz­mus. Nízkofrekvenčné pulzné mag­net­ické pole poz­itívne ovplyvňu­je bio­chemické a bio­fyzikálne reak­cie v bunkách i medzi bunka­mi živého orga­niz­mu, zlepšu­je prie­pust­nosť bunkových mem­brán, ktoré sú vplyvom ochorení narušené. Výsled­kom tohto pro­ce­su je sku­točnosť, že bunky sú vo zvýšenej miere zásobo­vané kys­líkom a ďalší­mi účin­ný­mi látka­mi a zlepšu­je sa pro­ces látkovej výme­ny. Ovplyvňo­vanie živých buniek zaz­na­mená cen­trál­ny ner­vový sys­tém, ktorý prostred­níctvom imu­nit­ného sys­té­mu zaháji samoliečeb­né pro­cesy v orga­nizme. Také­to mag­net­ické pole má teda na pacien­ta pri­ame, liečbu pod­poru­júce účinky, a tým poz­itívne ovplyvňu­jú jeho psy­chickú aj fyz­ickú pohodu.

Ako presne pulzná magnetoterapia funguje?

Každá bun­ka, chemická lát­ka a atóm pro­duku­je určité elek­tro­mag­net­ické pole. Každý orgán má svo­ju vlast­nú bioelek­tro­mag­net­ickú stopu. Je vedecky dokázané, že ľud­ské telo vyžaru­je svo­je vlastne mag­net­ické pole a že všetky bunky v tele medzi sebou komu­niku­jú prostred­níctvom elek­tro­mag­net­ick­ých frekvencii. Poško­de­nie elek­tro­mag­net­ick­ej energie v bunkách spô­sobu­je naruše­nie bunkového metab­o­liz­mu, bez ohľadu na pôvod poško­de­nia. Toto sa deje pri kaž­dom ochorení. Pulzné elek­tro­mag­net­ické pole vplý­va práve na poško­dené bunky a dodá­va im prospešné, zdravie pod­poru­júce elek­tro­mag­net­ické polia a frekven­cie. Nízkofrekvenčné pole hoci aj najnižšej sily prechádza telom, vstupu­je do každej bunky, tkani­va, orgánu dokon­ca aj do kosti bez toho, aby bolo vstre­bané ale­bo akokoľvek zme­nené. Ako prechádza telom, stim­u­lu­je väčšinu elek­trick­ých a chemick­ých pro­cesov v tkanivách. Ter­apeutické pulzné elek­tro­mag­ne­ty sú špeci­ficky diza­jno­vané aby poz­itívne pod­porovali celulár­nu energiu, čoho výsled­kom je lep­šie bunkové zdravie a jej fun­go­vanie. Na trhu je veľa rozličných prístro­jov na vykoná­vanie mag­ne­toter­apie. Odlišu­jú sa pre­dovšetkým inten­z­i­tou mag­net­ick­ého poľa a nas­taviteľnosťou pre potre­by ter­apie. Nakoľko mag­ne­toter­apia nemá medzi humán­nym a vet­er­inárnym použitím výz­nam­né rozdiely, rozhodli sme sa pre prístroj od spoločnos­ti Ulti­care, ktorý spĺňa naše poži­a­davky na údržbu, voľbu ter­apeutick­ých pro­gramov a výdrž pri použití u psíkov a mačiek, ktoré majú aj pazúriky. Pulzná mag­ne­toter­apia je teda doplnkovou metó­dou k obvyk­lým liečeb­ným pos­tupom, a stále časte­jšie nachádza svo­je uplat­ne­nie vo fyzioter­apii a liečeb­nej rehabilitácii.