Hydroterapeutický podvodný bežecký pás

Hydroterapeutický podvodný bežecký pás

Ter­apeutický tre­nažér pre psy s pod­vod­ným bežeck­ým pásom pred­stavu­je doplnkovú vet­er­inár­nu starostlivosť o pacien­tov s orto­pe­dick­ý­mi a neu­ro­log­ick­ý­mi prob­lé­ma­mi. Vďa­ka vlast­nos­ti­am vody, ako je naprík­lad vzt­lak, ktorý spô­sobu­je mierne nad­nášanie pacien­ta, je pohyb vo vode oveľa menej bolestivý ako pri nor­mál­nom cvičení. Tým sú paci­en­ti motivo­vaní k pohy­bu aj napriek chorobe ale­bo zra­ne­niu, ktoré ich obmedzu­jú. Celko­vo má hydroter­apia veľ­mi poz­itívne účinky na kostru, neu­ro­muskulárny, kar­dio­vaskulárny a res­pi­ratórny sys­tém. Okrem výhod vzt­laku a rezis­ten­cie vody, pod­vod­ný bežecký pás pod­poru­je prirodzenú chôdzu v porov­naní s plá­vaním a iný­mi cviče­ni­a­mi v bazéne. Výš­ka hladiny vody sa môže upravo­vať podľa potrieb, čím sa mení vplyv vlast­nos­tí vody na kĺby a celko­vo sa dosahu­je max­imál­na efek­tívnosť cvičenia.

Z čoho sa skladá hydroterapeutický trenažér?

Presklené ste­ny hydrovane.

Hydroter­apeutický pod­vod­ný bežecký pás sa skladá zo 4 neprie­pust­ných stien, ktoré sú spravid­la presklené. To umožňu­je ter­apeu­tovi pri­amo hod­notiť chôdzu pacien­ta aby v prí­pade potre­by mohol upravo­vať niek­toré aspek­ty cviče­nia. Jed­na zo stien je otvárateľná a uspô­sobená na vst­up a výst­up pacien­ta. Aby sa zabráni­lo pošmyknu­tiu, pokrý­va sa táto ste­na odní­mateľ­nou pro­tišmykovou pod­ložk­ou pri vstupe ale­bo vychádzaní psa z tre­nažéra. Ďalej obsahu­je nádrž na vodu, ria­di­acu jed­notku, ohrievač vody, fil­tre na čis­te­nie vody, a samozre­jme bežecký pás.

Bezpečný vst­up do hydrovane.

Ria­di­a­cou jed­notk­ou vieme reg­ulo­vať pre­dovšetkým výšku hladiny vody, teplo­tu vody a rýchlosť akou sa pohy­bu­je bežecký pás. Tak­to vieme upravo­vať aj počas pre­bieha­júce­ho cviče­nia všetky potreb­né pod­mienky a prispô­so­biť tak cviče­nie aktuál­nym potre­bám pacienta.

 

Ako prebieha terapia?

Pod­porný sys­tem pre pacien­tov s ťažký­mi pohy­bový problémami.

Cviče­nie pre­bieha tak, že po vstupe pacien­ta na pod­vod­ný bežecký pás sa neprie­pustne uza­vrie vst­up a poma­ly sa napúšťa voda do potreb­nej výšky. Po napustení vody sa pozvoľne roz­bieha bežecký pás až na požadovanú rýchlosť. Podľa potre­by sa môže reg­ulo­vať výš­ka hladiny vody, rýchlosť pásu, jeho sklon, prí­padne je možné zapo­jiť trysky na vytvore­nie mierne­ho pro­tiprú­du. Po dokončení cviče­nia sa voda vypustí späť do nádrže, kde prechádza fil­tra­mi na zachyte­nie nečistôt. Pacient následne vyjde z tre­nažéra a je do sucha vyu­tier­aný a vyféno­vaný. Voda v nádrži je okrem toho, že prechádza viac­erý­mi fil­tra­mi, čis­tená aj chemicky, prí­padne fyzikálne. Na to sa využí­va­jú hlavne chlórové a bró­mové prepará­ty, UV žiare­nie, ale­bo ich kom­biná­cia. Tie majú výrazné antibak­ter­iálne, antimykotické a antivi­rotické účinky, čím sa zabraňu­je šíre­niu hlavne kožných ochorení medzi jed­notlivý­mi pacien­ta­mi pod­stupu­júci­mi hydroter­apiu. Súčasťou výbavy pod­vod­ného bežeck­ého pásu je aj pod­porný sys­tém pre pacien­tov s výrazný­mi pohy­bový­mi prob­lé­ma­mi, ktorý zabezpeču­je ich lep­šiu sta­bil­i­tu počas cvičenia. 

Využitie hydroterapie:

  • Pre­d­op­er­ačné zlepše­nie kondície
  • Poop­er­ačná rehabilitácia
  • Ochore­nia sval­ov a kostry (dys­plázie, artritídy, paralýzy)
  • Pora­ne­nia väzov, sval­ov, šli­ach, chrbtice
  • Man­až­ment obéznych pacientov
  • Trén­ing na vytr­val­osť a sval­ovú výdrž pre špor­tové a pra­cov­né psy