Osteoartritída

Osteoartritída

Osteoar­trití­da je degen­er­atívne ochore­nie kĺbov, ktoré sa čas­to pridružu­je k ostat­ným ochore­ni­am ako je naprík­lad DBK, DLK, nekróza hlav­ice femu­ru, ale­bo sa vyvinie po úraze (rup­túra väzov a šli­ach, luxá­cia kĺbov, zlomeniny, a iné). Ide o veľ­mi bolestivé ochore­nie, ktoré sa navonok pre­javu­je neo­chotou k pohy­bu a hrám. Zviera je „stuh­nuté“ a má prob­lémy so vstá­vaním, pre­dovšetkým po náročne­jšom pohybe, za ktorým nasle­doval dlhý odpoči­nok. Tak­tiež je prí­tom­né výrazné krí­vanie. Pri palpácii kĺbu môžeme počuť pseudokrepitá­ciu („praskanie“ v kĺbe). Príz­naky osteoar­tritídy sa zhoršu­jú v chlad­nom a vlhkom počasí. Osteoar­trití­da sa vysky­tu­je pre­dovšetkým u starších psov, ale môže sa objav­iť aj u mladších psov (v spo­ji­tosti s vro­dený­mi degen­er­atívny­mi ochore­ni­a­mi) ale­bo u mačiek. Na pro­gres osteoar­tritídy má vplyv tak­tiež: Stra­va – kval­it­né krmi­vo s opti­mál­nym pomerom váp­ni­ka a fos­foru, ideálne tiež s prí­davkom chon­dropro­tek­tív (chon­droitín­sulfát, kyseli­na hyaluronová, MSM a iné) spo­maľu­je post­up ochore­nia. Pra­cov­ná záťaž – u špor­tových a pra­cov­ných psov je v dôsled­ku zvýšenej záťaže vyšší pred­pok­lad pre vznik osteoar­tritídy. Pes by mal mať kaž­do­den­nú pravidel­nú pohy­bovú aktiv­i­tu, pre­tože nára­zová prá­ca po dlhom odd­y­chu vedie čas­to k zhorše­niu stavu zvier­aťa. Prostredie, v ktorom pes žije – zák­ladom je, aby mal pes možnosť ukryť sa pred nepri­aznivým počasím. Diag­nózu stanovu­jeme na zák­lade príz­nakov, kom­plexného orto­pe­dick­ého a röntgeno­log­ick­ého vyše­tre­nia posti­h­nutého kĺby, prí­padne viac­erých kĺbov. Na röntgenograme nachádzame rádio­den­znú zónu pod kĺbovou chru­pavk­ou. Samot­ná chru­pavka býva stenšená a kĺbová štrbina je užšia než v nor­mál­nom kĺbe. Častá je tiež prí­tom­nosť oste­o­fy­tov (kost­ných výrastkov) v mies­tach úponu kĺbového púz­dra. Ter­apia môže byť buď chirur­gická (rieši sa primár­na príči­na – napr. rup­túra pred­ného skríženého väzu kole­na, resek­cia hlavy ste­hen­nej kosti v prí­pade DBK a iné). V prí­pade silne rozv­in­utej osteoar­tritídy pris­tupu­jeme k artrodézii (úplné a trvalé zne­hyb­ne­nie kĺbu). K spo­ma­le­niu pro­gre­sie ochore­nia pomáha tiež fyzioter­apia, hlavne hydroter­apia, kedy je pes umi­est­nený v bazéne a kráča na pod­vod­nom bežeck­om páse. Pohyb vo vode prináša max­imál­nu možnosť precviče­nia kĺbov pričom dochádza k ich min­imál­nej záťaži a potláča sa riziko vzniku zra­ne­nia. Z ďalších fyzikál­nych metód majú výborné výsled­ky pri liečbe osteoar­tritíd laserová a ultra­zvuková ter­apia. Fyzioter­apia nesmie byť pre psa bolestivá, pre­to je súčasťou ter­apeutick­ého pro­tokolu podá­vanie nes­teroid­ných anti­flo­gistík (NSAID – Non­S­teroid Anti­In­flam­a­to­ry Drug´s). Celý ter­apeutický plán konzul­tu­jte s vet­er­inárnym lekárom a nikdy nepodá­va­jte nes­teroidy, ktoré sú určené pre ľudí – môžu byť pre psa poten­cionálne nebezpečné. Zoz­nam odporučených NSAID liečiv podľa Asso­ci­a­tion of Vet­eri­nary Anaes­thetists, the Amer­i­can Col­lage of Vet­eri­nary Anaes­the­si­ol­o­gists and Pfiz­er Ani­mal Health:

Účin­ná látka Mod­e­lový prípravok Použi­tie (Indiká­cie) Dávko­vanie Iné
Carpro­fen Rimadyl Po operá­ciách, zápalové ochore­nia, spo­jené s osteoar­trití­dou, zápaly mäkkých tkanív 4,4 mg/kg – jedenkrát denne per os, ale­bo sub­kutánne; príp. 2,2 mg/kg – dvakrát denne Štúdie potvrdzu­jú poz­itívny vplyv na stav kĺbovej chru­pavky, nepouží­vať u šte­ni­at mladších ako 6 týždňov
Der­a­cox­ib Der­maxx Po operá­ciách, zápalové ochore­nia, spo­jené s osteoar­trití­dou, zápaly mäkkých tkanív OA – 1–2 mg/kg, per os, jedenkrát denne Po operá­cií – 3–4 mg/kg, per os, jedenkrát denne po dobu 7 dní Nepouží­vať u šte­ni­at mladších ako 6 týždňov
Firo­cox­ib Pre­vi­cox Po operá­ciách, zápalové ochore­nia, spo­jené s osteoar­trití­dou, zápaly mäkkých tkanív 5 mg/kg, per os, jedenkrát denne Dávko­vanie vyššie než 5 mg/kg môže u šte­ni­at mladších ako 7 mesi­a­cov spô­so­biť veľ­mi závažné vedľa­jšie príz­naky, ktoré môžu viesť až k úhynu zvieraťa
Meloxi­cam Meta­cam Po operá­ciách, zápalové ochore­nia, spo­jené s osteoartritídou 1.deň — 0,2 mg/kg per os, ale­bo injekčne sub­kutánne ale­bo intra­muskulárne, potom 0,1 mg/kg per os, jedenkrát denne Nepouží­vať u šte­ni­at mladších ako 6 týždňov
Phenylbu­ta­zon   Zápalové ochore­nia musku­loskeletárne­ho systému 3 mg/kg (max. 800 mg/kg, na jed­no zviera behom 24 hodín), podá­vame per os, každých 8 hodín, najnižšiu možnú dávku, ktorá má ešte anal­get­ický účinok  
Robe­na­cox­ib Onsior Zápalové ochore­nia musku­loskeletárne­ho sys­té­mu, post­op­er­ačné stavy 1 mg/kg, per os – jedenkrát denne Nepodá­vať spolu s jed­lom, nie je doporučené podá­vať u malých psov (menej než 2,5 kg) a šte­ni­at mladších než 3 mesiace