Kontakt

Kontakt

Adresa 

Hol­uby­ho 6
040 01 Košice
Slovensko

Tel.: 0905 889 770

E‑mail.: info.wetpet@gmail.com

Pre­vádz­ka a fak­tu­račná adresa: 
accu­rate s.r.o.
Hol­uby­ho 6
040 01 Košice-mest­ská časť Sever
IČO: 46268502
DIČ: 2023313369
DPH: SK 2023313369
Zapísaná v OR OS Košice I., Odd­iel: Sro, Vlož­ka: 28124/V

Na konzultá­ciu ale­bo ter­apiu je nut­né sa vopred objed­nať. Objed­nať sa môžete tele­fon­ickye‑mailom ale­bo prostred­níctvom našej face­bookovej stránky. Po dohode je možné sa objed­nať na konzultá­ciu ale­bo ter­apiu aj mimo otváracích hodín. Konzultá­cie ako aj samot­ná ter­apia sú časo­vo náročné (cca 1h), pre­to Vás prosíme, aby ste si vždy vyhradili dosta­tok času na naše stret­nu­tia a zači­a­tok si napláno­vali. V prí­pade akýchkoľvek otá­zok nás neváha­jte kon­tak­to­vať.
Tešíme sa na vašu návštevu 🙂

Váš tím wetPet