Kontakt

Kontakt

Adresa 

Hol­uby­ho 6
040 01 Košice
Slovensko

Tel.: 0905 889 770

E‑mail.: info.wetpet@gmail.com

Adresa:
Vita­Ca­n­is n.o.
Lom­nická 823/34
040 01 Košice-mest­ská časť Sever
IČO: 50027034
DIČ: 2120142695
IBAN čís­lo účtu: SK70 1100 0000 0029 4301 2612
kód banky: 1100 (Tatra ban­ka, a.s.)

Na konzultá­ciu ale­bo ter­apiu je nut­né sa vopred objed­nať. Objed­nať sa môžete tele­fon­ickye‑mailom ale­bo prostred­níctvom našej face­bookovej stránky. Po dohode je možné sa objed­nať na konzultá­ciu ale­bo ter­apiu aj mimo otváracích hodín. Konzultá­cie ako aj samot­ná ter­apia sú časo­vo náročné (cca 1h), pre­to Vás prosíme aby ste si vždy vyhradili dosta­tok času na naše stret­nu­tia. V prí­pade akýchkoľvek otá­zok nás neváha­jte kon­tak­to­vať.
Tešíme sa na vašu návštevu 🙂

Váš tím wetPet