Fyzioterapia

Fyzioterapia

Fyzioter­apia a špor­tová medicí­na patria k najrých­le­jšie sa rozví­ja­júcim vet­er­inárskym odvetvi­am. Reha­bil­itá­cia sa poma­ly ale isto stá­va bež­nou súčasťou poop­er­ačnej starostlivosti o zviera­cieho pacienta.

Fyzioter­apia sa zaoberá pre­ven­ciou a liečbou porúch pohy­bového apará­tu orto­pe­dick­ého, ako aj ner­vového pôvodu.

Ter­apeutické prís­tupy vo fyzioter­apii vychádza­jú zo znalostí anatómie, fyzi­ológie, fyziky a bio­mechaniky pohy­bového apará­tu zvier­aťa. Zostave­nie správne­ho ter­apeutick­ého pos­tupu je založené na odbor­nom stanovení diag­nózy. Wet­Pet vet­er­inárne cen­trum fun­gu­je ako ref­er­enčné pra­co­visko, ktoré sa zaoberá výhradne fyzioter­a­pi­ou. Ter­apie pre­bieha­jú pod dohľadom našich vet­er­inárnych lekárov, čas­to v spoluprá­ci s odborník­mi z iných vet­er­inárnych oblastí, a tiež s ošetru­júci­mi vet­er­inárny­mi lekár­mi, ktorí posky­tu­jú Váš­mu psíkovi/ mačičke starostlivosť.

Kvali­ta pohy­bu má značný vplyv na spoko­jný živ­ot Vášho zviera­cieho kamaráta.

V praxi využí­vame nasle­du­júce ter­apeutické pos­tupy: 

Terapia teplom a chladom

Ter­apia teplom a chladom patrí medzi najs­taršie druhy fyzikál­nych pos­tupov, použí­vaných vo fyzioter­apii a reha­bil­itácii. Tep­lo využí­vame naprík­lad u špor­tových a pra­cov­ných psov v kom­binácii s masáža­mi, aby sme dosi­ahli max­imálne zahri­atie mäkkých tkanív pred pláno­vanou nároč­nou aktiv­i­tou. Tep­lo v kom­binácii so strečin­gom pomáha znížiť napätie sval­st­va, uvoľňu­je chron­ický sval­ový spaz­mus a zmierňu­je bolesť. 
Chlad pomáha pacien­tom s akút­nym zra­nením, ale­bo apliká­ciou okamžite po oper­ačnom zákroku. Vtedy sa dostavu­jú poz­itívne účinky ako úľa­va od bolesti a zmier­ne­nie opuchu mäkkých tkanív.

Hydroterapia

Hydroter­apia na liečbu využí­va princípy zák­lad­ných fyzikál­nych vlast­nos­tí vody, ako naprík­lad schop­nosť nad­nášať, z dôvo­du vyššej hus­to­ty. Pohyb vo vode (chôdza po bežeck­om páse umi­est­nenom pod vodou, ale­bo plá­vanie v bazéne) min­imálne zaťažu­je kĺby, pomáha k rozvo­ju sval­st­va a kar­dio­vaskulárne­ho sys­té­mu. To robí z hydroter­apie ideál­nu metó­du ako pre pacien­tov s orto­pe­dick­ou ale­bo neu­ro­log­ick­ou diag­nó­zou, tak aj pre pacien­tov po operácii. 
Hydroter­apia je tiež vhod­ná na kondičné trén­ingy špor­tových a pra­cov­ných psov, a pri liečbe obéznych pacientov.

Pasívna manuálna remobilizácia – Passive Range of Motion (PROM)

Manuál­nu remo­bi­lizá­ciu kĺbov vykoná­vame u pacien­tov ihneď po operácii, aby sme predišli „sti­ah­nu­tiu“ kĺbového púz­dra a skráte­niu okolitých sval­ov. Manuálne cviče­nie (PROM) napomáha k poop­er­ačné­mu obnove­niu fyzi­o­log­ick­ého rozsahu pohy­bu jed­notlivých kĺbov.

Aktívna remobilizácia – Active Range of Motion (ROM)

Aktív­na remo­bi­lizá­cia je ďalším krokom reha­bil­i­tačného pro­ce­su. Najskôr ide o asis­to­vanú remo­bi­lizá­ciu, kedy ter­apeut aktívne pomáha pacien­tovi hýbať končati­nou pri cvičení na pod­vod­nom ale­bo kla­sick­om bežeck­om páse. Tým sa snaží dopomôcť zvier­aťu pohy­bo­vať s končati­nou v súlade s fázou pohy­bu, ale­bo upravu­je samot­ný pos­toj končatiny tak, aby bol v rám­ci možnos­tí, čo najvi­ac podob­ný fyzi­o­log­ick­é­mu postoju.

Po asis­to­vanej fáze nasle­du­je fáza aktív­na, pacient cvičí sám, pod odborným dohľadom ter­apeu­ta. K cviče­niu využí­vame rôzne cvičeb­né pomôcky, ako sú fit­lop­ty, bal­ančné dosky, kavalety.

Strečing

Je ďalšou manuál­nou metó­dou, ktorá je v spo­jení s aktív­nou remo­bi­lizá­ciou využí­vaná na zvýše­nie flex­i­bil­i­ty kĺbov a schop­nos­ti sval­ov, šli­ach, a iných mäkkých tkanív v okolí kĺbov dosta­točne sa naťa­ho­vať . Túto metó­du využí­vame u zdravých zvier­at, najčaste­jšie pri špor­tových a pra­cov­ných psoch, pred ale­bo počas kondičného tréningu. 

Masáže

Masáž je jed­nou z najs­tarších foriem ter­apie. Apliká­ciou tlaku a sily na mäkké tkanivá pomáha ter­apeut zmierniť bolesť a znížiť napätie vo sval­och. Masáž pod­poru­je hoje­nie tým, že zlepšu­je cirkulá­ciu krvi a lym­fy v masírovanej oblasti. Masáže sú tiež pre zvier­acích pacien­tov veľ­mi prí­jem­né, a rých­lo si ich obľúbia. Exis­tu­jú rôzne druhy masážnych tech­ník, ktoré sa líšia podľa účelu – iné tech­niky použí­vame pri špor­tových masážach, iné pri relaxačných.

Laserová terapia

Ter­apeutické lasery sú v súčas­nej dobe celko­vo jed­nou z najvi­ac využí­vaných modalít vo fyzioter­apii a reha­bil­itácii. Laserový lúč má schop­nosť prenikať do hlbších vrstiev tkanív, pôsobí stim­u­lačne na metab­o­liz­mus buniek. Laserová ter­apia má úči­nok anal­get­ický (zmierňu­je bolesť), pro­tizá­palový a napomáha urýchľo­va­niu hoje­nia rán. Je nenahra­diteľ­nou ter­apeutick­ou metó­dou pri liečbe neu­ro­log­ick­ých pacientov.

Neuromuskulárna elektrická stimulácia – NEMS

Je bežne použí­vanou metó­dou ako vo fyzioter­apii a reha­bil­itácii humán­nej, tak aj vet­er­inárnej. Po niek­torých operá­ciách môžu paci­en­ti v prvých týždňoch po zákroku stratiť až 1/3 sval­ovej hmo­ty z niek­torých skupín sval­ov, a môže trvať až rok, než sa zviera úplne zotaví. Použitím NEMS sa stim­u­lu­jú svaly tak, aby pra­co­v­ali a pred­chádza sa tým väčšiemu úbytku sval­ovej hmo­ty. Oše­tre­nie je bezbolest­né, pacient cíti max­imálne mierne brne­nie v mieste aplikácie.