[/one_third]

Aquat­er­apia

Zlepše­nie kondí­cie, man­až­ment nad­váhy, pomoc s chron­ick­ý­mi pohy­bový­mi prob­lé­ma­mi, reha­bil­itá­cia po operácii, postavíme psí­ka opäť na všetky labky, …

Čítať viac

Laserová ter­apia

Úľa­va od bolesti bez uží­va­nia liekov, zlepše­nie regen­erá­cie ťažko hojaci­ch sa rán, man­až­ment chron­ick­ých pohy­bových problémov, …

Čítať viac

Manuálne metódy

Pre­ven­tív­na Dorno­va ter­apia, uvoľ­ne­nie prob­lé­mových par­tií pomo­cou Shi­at­su, elim­iná­cia splodín metab­o­liz­mu po náročnej liečbe za pomo­ci Lymfomasáže …

Čítať viac

S čím vieme pomôcť:

 • Reha­bil­itá­cia po operáciách
 • Prob­lémy s pohy­bovým aparátom 
  • Dys­plázia bedrového a lakťového kĺbu
  • Osteoar­trití­da
  • Nati­ah­nu­tia a kon­trak­túry svalov
  • Degen­er­atívne sval­ové ochorenia
  • Neu­ro­log­ické ochorenia
  • Chron­ické problémy
 • Man­až­ment obezity
 • Zvýše­nie kondí­cie u špor­tových psov
 • Zlepše­nie kval­i­ty živ­ota u starších psov